Loading...
1503, 2018

Thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư khi chấm dứt hoạt động dự án đầu tư tại Việt Nam

Bài viết này Luật Việt xin được tập trung đề cập đến một số vấn đề liên quan đến việc thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) khi chấm dứt hoạt động dự án đầu tư tại Việt Nam được quy định tại Luật đầu tư 2014 và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP (“Nghị định 118”)

501, 2018

Người lao động nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam

Hiện nay, những quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam đã được Bộ luật lao động và những văn bản dưới luật điều chỉnh một cách cụ thể. Theo đó, người lao động nước ngoài khi vào làm việc tại

2612, 2017

Hoạt động kinh doanh rượu

Ngày 14 thàng 09 năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu (“Nghị định 105”) để thay thế Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012. Nghị định 105 đã có hiệu lực từ ngày 01/11/2017. Theo đó, một số điểm

1812, 2017

Bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai

Ngày 29 tháng 9 năm 2017, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 13/2017/TT-NHNH để sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 07/2015/TT-NHNH quy định về bảo lãnh ngân hàng (“Thông tư 13”). Thông tư 13 này bắt