Loading...
1810, 2018

Điều chỉnh Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ trong trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Nghị định số 09/2018/NĐ-CP

Kể từ ngày 15/01/2018, Nghị định số 09/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật thương mại và Luật quản lý ngoại thương (“Nghị định 09”) đã có hiệu lực thay thế Nghị định số 23/2007/NĐ-CP (“Nghị định 23”). Tuy nhiên, do chưa có Thông tư hướng dẫn

1207, 2018

Rủi ro pháp lý từ quy định cho phép doanh nghiệp có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2005, người đại diện theo pháp luật (NĐDTPL) của doanh nghiệp có thể là Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty TNHH hoặc có thể là hoặc Giám đốc, Tổng giám đốc trong công ty TNHH, công ty cổ phần.

1503, 2018

Thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư khi chấm dứt hoạt động dự án đầu tư tại Việt Nam

Bài viết này Luật Việt xin được tập trung đề cập đến một số vấn đề liên quan đến việc thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) khi chấm dứt hoạt động dự án đầu tư tại Việt Nam được quy định tại Luật đầu tư 2014 và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP (“Nghị định 118”)