Loading...
901, 2020

Sửa đổi Luật tố tụng hành chính 2015: được quyền khiếu kiện hành chính đối với sai phạm trong hoạt động kiểm toán nhà nước

Ngày 26/11/2019, Quốc hội đã thông qua Luật kiểm toán nhà nước sửa đổi 2019, theo đó đã bổ sung, sửa đổi hàng loạt quy định tại Luật Tố tụng hành chính năm 2015 (“Sửa đổi Luật TTHC”). Các quy định này sẽ có hiệu lực vào ngày 01/07/2020. Cụ thể, Sửa đổi Luật TTHC đã:

201, 2020

Quy định mới: Hướng dẫn đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất

Ngày 25/11/2019, Bộ Tư pháp vừa ban hành Thông tư 07/2019/TT-BTP hướng dẫn đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất (“Thông tư 07”). Các quy định mới này sẽ có hiệu lực ngày 10/01/2020, hướng dẫn các quy định tại Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ

2911, 2019

Những điểm mới trong quản lý, sử dụng nhà chung cư

Thông tư 06/2019/TT-BXD (“Thông tư 06”) do Bộ Xây Dựng ban hành, có hiệu lực ngày 01/01/2020 sửa đổi, bổ sung nhiều quy định trong Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư (“Quy chế”) tại Thông tư 02/2016/TT-BXD (“Thông tư 02”) ngày 15/02/2016.