Loading...
501, 2018

Người lao động nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam

Hiện nay, những quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam đã được Bộ luật lao động và những văn bản dưới luật điều chỉnh một cách cụ thể. Theo đó, người lao động nước ngoài khi vào làm việc tại

2612, 2017

Hoạt động kinh doanh rượu

Ngày 14 thàng 09 năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu (“Nghị định 105”) để thay thế Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012. Nghị định 105 đã có hiệu lực từ ngày 01/11/2017. Theo đó, một số điểm

1812, 2017

Bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai

Ngày 29 tháng 9 năm 2017, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 13/2017/TT-NHNH để sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 07/2015/TT-NHNH quy định về bảo lãnh ngân hàng (“Thông tư 13”). Thông tư 13 này bắt

1611, 2017

Người lao động cao tuổi

Theo quy định tại Điều 166 và Điều 187 Bộ luật Lao động, Người lao động (“NLĐ”) cao tuổi là người tiếp tục lao động, làm việc sau độ tuổi 55 đối với nữ và 60 đối với nam.