Loading...
1205, 2017

Quản Lý Thuế Đối Với Doanh Nghiệp Có Giao Dịch Liên Kết

Ngày 24/02/2017 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 20/2017/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết (“Nghị định 20”), trong đó quy định cụ thể nguyên tắc, phương pháp, trình tự, thủ tục xác định giá giao dịch liên kết; nghĩa vụ của người nộp thuế trong kê khai, xác định giá của giao dịch liên kết và kê khai nộp thuế.

1404, 2017

Người Lao Động Nước Ngoài Di Chuyển Trong Nội Bộ Doanh Nghiệp Được Miễn Giấy Phép Lao Động

Ngày 28/12/2016 vừa qua, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 35/2016/TT-BCT quy định việc xác định người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi mười một ngành dịch vụ trong Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới (“WTO”) không thuộc diện cấp giấy phép lao động (“Thông tư 35”).

704, 2017

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan, văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo

Ngày 20/03/2017 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 28/2017/NĐ-CP (“Nghị định 28”) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan (“Nghị định 131”) và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo (“Nghị định 158”).