Loading...
206, 2017

Tổng Hợp Các Quy Định Mới Về Thuế Và Bảo Hiểm Xã Hội

Vừa qua, ngày 14/4/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 44/2017/NĐ-CP (“Nghị định 44”) thay thế quy định tại Nghị định số 37/2016/NĐ-CP (“Nghị định 37”) về mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, và ngày 18/4/2017

1205, 2017

Quản Lý Thuế Đối Với Doanh Nghiệp Có Giao Dịch Liên Kết

Ngày 24/02/2017 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 20/2017/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết (“Nghị định 20”), trong đó quy định cụ thể nguyên tắc, phương pháp, trình tự, thủ tục xác định giá giao dịch liên kết; nghĩa vụ của người nộp thuế trong kê khai, xác định giá của giao dịch liên kết và kê khai nộp thuế.