Nhiều quy định mới hướng dẫn về quản trị công ty đại chúng

Ngày 06/06/2017,Chính phủ đã ban hành Nghị định số 71/2017/NĐ-CP (“Nghị định 71”) thay thế Thông tư số 121/2012/TT-BTC về quản trị công ty đại chúng (“Thông tư 121”), trong đó có một số quy định nổi bật mà các công ty đại chúng cần lưu tâm.

Kể từ ngày 01/08/2019, Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc (Tổng giám đốc)

Nhằm ngăn ngừa tối đa việc xung đột lợi ích của Thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Kiểm soát viên, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý khác trong công ty đại chúng (gọi chung là “Người Quản Lý”), Nghị định 71 đã bổ sung quy định sau:

Kể từ ngày 01/8/2019, một thành viên HĐQT của công ty đại chúng không được đồng thời làm thành viên HĐQT tại quá 5 công ty khác và kể từ ngày 01/08/2020, Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc (Tổng giám đốc). Quy định này cũng phù hợp với thông lệ quốc tế về quản trị công ty, góp phần nâng cao chất lượng quản trị công ty và đảm bảo hiệu quả hoạt động của các thành viên HĐQT.

Ngoài ra, Người Quản Lý của công ty đại chúng phải công khai các lợi ích liên quan theo quy định tại khoản 2, Điều 59 của Luật Doanh nghiệp năm 2014, chẳng hạn như thông tin về công ty mà họ có sở hữu phần vốn góp hoặc có cổ phần và thông tin về công ty mà người có liên quan của họ cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ.

Được phép thực hiện giao dịch cho vay giữa công ty mẹ – công ty con

Nghị định 71 quy định điều kiện chung cho phép công ty đại chúng là tổ chức tín dụng sẽ được phép cung cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho cổ đông và người có liên quan của cổ đông. Riêng với trường hợp cổ đông là tổ chức và người có liên quan là cá nhân thì ngoài trường hợp công ty đại chúng là tổ chức tín dụng, nghị định này bổ sung thêm trường hợp cổ đông đó là công ty con không có cổ phần hay phần vốn góp của nhà nước và đã sở hữu cổ phần của công ty đại chúng trước ngày 01/7/2015 theo quy định của pháp luật. Một trường hợp khác khi người có liên quan của cổ đông là tổ chức thì công ty đại chúng đó, ngoài điều kiện chung, phải thỏa mãn điều kiện là công ty đại chúng và tổ chức đó phải trong cùng một tập đoàn hoặc các công ty này phải hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ – công ty con, tập đoàn kinh tế và giao dịch này phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc HĐQT chấp thuận theo quy định tại Điều lệ công ty.

Ngoài ra, giao dịch vay hoặc bảo lãnh dẫn đến tổng giá trị giao dịch có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của công ty đại chúng giữa công ty đại chúng này với một trong các đối tượng  (i) Người Quản Lý và người có liên quan của Người Quản Lý; hoặc (ii) cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của công ty đại chúng và những người có liên quan của họ; hoặc (iii) doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng là người có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 thì phải có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.

Bắt buộc công bố công khai thông tin về tiền lương của Giám đốc (Tổng giám đốc)

Liên quan đến nghĩa vụ công bố thông tin của công ty đại chúng, ngoài một số thông tin bắt buộc phải công bố theo quy định tại Thông tư 121 (bao gồm thông tin về quản trị công ty, thông tin về giao dịch với người liên quan) thì Nghị định 71 đã bổ sung quy định về nghĩa vụ công bố thông tin liên quan đến mô hình tổ chức quản lý công ty của công ty đại chúng. Theo đó, thông tin về mô hình tổ chức quản lý này sẽ phải được báo cáo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán và công bố thông tin theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014. Và nếu có bất kỳ thay đổi nào trong mô hình tổ chức quản lý công ty đại chúng thì trong vòng 24 giờ kể từ khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định thay đổi, công ty đại chúng cũng phải thực hiện thủ tục báo cáo với các cơ quan trên và công bố theo quy định. Ngoài thông tin về mô hình tổ chức quản lý, thông tin về quản trị công ty cũng phải được cập nhật tại các kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên và trong Báo cáo thường niên của công ty đại chúng theo quy định của Luật Chứng khoán năm 2006 (sửa đổi năm 2010).  Cũng liên quan đến việc công bố thông tin, nhằm đảm bảo hơn sự minh bạch của công ty đại chúng, Nghị định 71 còn quy định rằng tiền lương của Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý khác phải được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

Cũng theo Nghị định này, công ty đại chúng phải xây dựng và ban hành quy chế về công bố thông tin của công ty theo quy định và phải có ít nhất một nhân viên công bố thông tin được công khai tên và số điện thoại làm việc để cổ đông liên hệ.

Nghị định 71 có hiệu lực từ ngày 1/8/2017.