Quy Định Mới Về Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Tài Nguyên Nước Và Khoáng Sản

Ngày 03/04/2017 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 33/2017/NĐ-CP (“Nghị định 33”) thay thế Nghị định số 142/2013/NĐ-CP (“Nghị định 142”) quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

Các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản

Đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước: bên cạnh các hành vi vi phạm đã được liệt kê tại Nghị định 142 như: (i) vi phạm các quy định về điều tra, quy hoạch, thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; (ii) vi phạm các quy định về bảo vệ tài nguyên nước; (iii) vi phạm các quy định về phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra. Nghị định 33 đã bổ sung thêm hai hành vi vi phạm: (iv) vi phạm các quy định về hồ chứa và vận hành hồ chứa; và  (v) vi phạm các quy định về lấy ý kiến cộng đồng dân cư.

Đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản: ngoài các hành vi vi phạm đã được liệt kê tại Nghị định 142 như: (i) vi phạm các quy định về thăm dò, khai thác khoáng sản; (ii) vi phạm các quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản; (iii) vi phạm các quy định về quyền lợi của địa phương và người dân nơi có khoáng sản được khai thác; (iv) vi phạm các quy định về bảo vệ khoáng sản chưa khai thác. Nghị định 33 đã bổ sung thêm hai hành vi vi phạm: (v) vi phạm các quy định về sử dụng số liệu, thông tin kết quả điều tra địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản; và (vi) vi phạm các quy định về kỹ thuật an toàn mỏ.

Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản

Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính, tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính bị áp dụng hình thức (i) xử phạt chính, (ii) xử phạt bổ sung, và (iii) có thể bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả.

Các hình thức xử phạt chính bao gồm: (i) cảnh cáo; (ii) phạt tiền; (iii) tước quyền sử dụng giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản từ 01 tháng đến 12 tháng.

Nghị định 33 giữ nguyên mức phạt tiền như quy định tại Nghị định 142, cụ thể là:

  • Mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước là (i) 250.000.000 đồng đối với cá nhân; và (ii) 500.000.000 đồng đối với tổ chức;
  • Mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản là (i) 1.000.000.000 đồng đối với cá nhân; và (ii) 2.000.000.000 đồng đối với tổ chức.

Nghị định 33 đã bổ sung hai hình thức phạt bổ sung mới, bao gồm: (i) tước quyền sử dụng giấy phép từ 01 tháng đến 24 tháng (đối với giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước; giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất; giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản); (ii) đình chỉ hoạt động lập, thực hiện đề án, dự án về tài nguyên nước từ 01 tháng đến 12 tháng; và (iii) đình chỉ hoạt động thăm dò, khai thác tài nguyên nước, thăm dò, khai thác khoáng sản từ 01 tháng đến 12 tháng.

Nghị định 33 đã có hiệu lực từ ngày 20/05/2017.