Ngày 08 tháng 4 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 44/2020/NĐ-CP quy định về cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại (“Nghị định 44/2020”). Nghị định này quy định chi tiết về nguyên tắc áp dụng, biện pháp, trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại tại Luật Thi hành án hình sự 2019.

Biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại

Theo đó, Nghị định 44/2020 quy định như sau:

1. Các biện pháp cưỡng chế thi hành án áp dụng đối với pháp nhân thương mại

 • Phong toả tài khoản;
 • Kê biên tài sản;
 • Tạm giữ tài liệu, chừng từ, thiết bị dữ liệu điện tử; tạm giữ hoặc thu hồi con dấu.

Lưu ý, nguyên tắc áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại:

 • Việc cưỡng chế chỉ được thực hiện khi có quyết định cưỡng chế bằng văn bản của cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền;
 • Có thể đồng thời áp dụng một hoặc một số biện pháp cưỡng chế này trong cùng một thời điểm nếu việc áp dụng một biện pháp không đủ để bảo đảm thi hành án;
 • Thời hạn áp dụng biện pháp cưỡng chế để bảo đảm thi hành án không quá thời hạn chấp hành hình phạt theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật; thời hạn bảo đảm thi hành biện pháp tư pháp được xác định khi biện pháp tư pháp được thi hành xong.

2. 03 trường hợp áp dụng biện pháp phong tỏa tài khoản

Biện pháp phong tỏa tài khoản có thể được áp dụng trong một số trường hợp:

 • Thi hành cưỡng chế đối với việc chấp hành hình phạt đình chỉ hoạt động có thời hạn (trong trường hợp đình chỉ tất cả lĩnh vực);
 • Thi hành cưỡng chế đối với việc chấp hành hình phạt cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định (trong trường hợp cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong tất cả lĩnh vực); cấm huy động vốn;
 • Thi hành cưỡng chế chấp hành biện pháp tư pháp.

3. 04 loại tài sản không được kê biên cưỡng chế thi hành án thương mại:

Tài sản không được kê biên theo quy định Nghị định 44/2020 bao gồm:

 • Tài sản bị cấm lưu thông theo quy định của pháp luật; tài sản phục vụ quốc phòng, an ninh, lợi ích công cộng; tài sản do ngân sách Nhà nước cấp cho cơ quan, tổ chức;
 • Số thuốc phục vụ phòng, chữa bệnh cho người lao động; lương thực, thực phẩm, dụng cụ và tài sản khác phục vụ bữa ăn cho người lao động;
 • Nhà trẻ, trường học, cơ sở y tế và thiết bị, phương tiện, tài sản khác thuộc các cơ sở này nếu không phải là tài sản để kinh doanh;
 • Trang thiết bị, phương tiện, công cụ bảo đảm an toàn lao động, phòng, chống cháy nổ, phòng, chống ô nhiễm môi trường.

Nghị định cũng nêu rõ, trường hợp pháp nhân thương mại không còn tài sản nào khác hoặc có tài sản nhưng không đủ để thi hành án, cơ quan thi hành án hình sự có quyền kê biên, xử lý tài sản đang cầm cố, thế chấp nếu giá trị của tài sản đó lớn hơn nghĩa vụ được bảo đảm và chi phí cưỡng chế thi hành án.

Nghị định 44/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2020.