Mong muốn không gian và nguồn lực phát triển thuận lợi cho các dự án tiềm năng, nhà đầu tư luôn trông đợi sự ưu đãi “đúng và trúng” từ nhà nước. Tiếp nối thay đổi của Luật Đầu tư 2020, Nghị định số 31/2021/NĐ-CP (“Nghị định 31”) đã cụ thể hóa cơ chế, chính sách ưu đãi, động lực quan trọng cho quá trình thu hút đầu tư có định hướng, mà các nhà đầu tư không thể không theo dõi.

Cụ thể hóa đối tượng ưu đãi

Nhằm khuyến khích đúng đối tượng theo định hướng, Nghị định 31 “khoanh vùng” để bổ sung, làm rõ một số đối tượng ưu đãi theo Luật Đầu tư 2020:

  • dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư mới: sản xuất (1) sản phẩm công nghệ sinh học sử dụng làm thực phẩm; (2) sản phẩm đồ gỗ, ván nhân tạo; (3) vật liệu xây dựng tận dụng lại nhiệt thừa, khí thải, v.v, nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học, phát triển bền vững, thân thiện môi trường.
  • dự án trên các địa bàn mới thuộc tỉnh Bắc Kạn, Hà Giang, Điện Biên và một số huyện tại các tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp, Kiên Giang, Bến Tre, Lâm Đồng, v.v, nhằm hỗ trợ phát triển điều kiện kinh tế – xã hội tại các địa phương còn khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn này.
  • dự án sử dụng người khuyết tật phải đạt ít nhất 30% lao động thường xuyên hằng năm, nhằm tạo việc làm cho nhiều lao động khuyết tật.
  • chuỗi phân phối sản phẩm doanh nghiệp nhỏ và vừa đến người tiêu dùng phải có ít nhất (1) 80% thành viên là doanh nghiệp nhỏ và vừa, (2) 10 địa điểm phân phối hàng hoá, (3) 50% doanh thu được tạo bởi doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia, nhằm hỗ trợ thực chất cho đúng đối tượng doanh nghiệp này.

Kế thừa ưu đãi: không còn là nguyên tắc

Trước đây, pháp luật đầu tư chỉ tuyên bố nhà đầu tư mới của dự án do tổ chức lại doanh nghiệp hoặc chia tách, sáp nhập, mua bán dự án sẽ kế thừa ưu đãi đầu tư của dự án đó. Sự kiệm lời của nhà làm luật khiến sự thực thi quy định tổng quát này trở nên khó khăn. Do đó, Nghị định 31 đã định hình khuôn khổ cụ thể cho nguyên tắc như sau:

  • nhà đầu tư mới chỉ được kế thừa ưu đãi nếu vẫn đáp ứng điều kiện hưởng;
  • dự án sau chia tách chỉ được hưởng ưu đãi cho thời gian hưởng ưu đãi còn lại của dự án trước chia tách;
  • dự án sau sáp nhập chỉ được tiếp tục hưởng ưu đãi theo điều kiện hưởng của từng dự án trước sáp nhập nếu vẫn đáp ứng điều kiện cho thời gian hưởng ưu đãi còn lại.

Dù không thay đổi quá nhiều so với quy định cũ, cơ chế ưu đãi đầu tư trong Nghị định 31 phản ánh định hướng thu hút đầu tư có điểm nhấn. Nó hứa hẹn giúp nhà đầu tư phần nào “nhẹ gánh” trong thực hiện những dự án phục vụ phát triển bền vững ở Việt Nam, mang đến quan hệ cùng có lợi cho các bên.