Mọi sửa đổi, cập nhật trong khung pháp lý về đầu tư luôn là mối quan tâm của doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm kịp thời nắm bắt thay đổi và tạo lợi thế trong hoạt động đầu tư, kinh doanh. Trong phạm vi bài viết này, Luật Việt tiếp tục mang đến những quy định quan trọng ở giai đoạn điều chỉnh và gia hạn dự án đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư 2020 và Nghị định 31/2021/NĐ-CP có hiệu lực đầu năm nay.

Các trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư

Theo Luật đầu tư 2014, nhà đầu tư có quyền đề xuất điều chỉnh chỉ khi thay đổi mục tiêu hoạt động của dự án đầu tư trong quá trình thực hiện.

Luật đầu tư 2020 đã có những điều chỉnh khác biệt theo đó, khi đáp ứng các trường hợp sau đây, nhà đầu tư sẽ thực hiện điều chỉnh dự án đầu tư:

 • Khi sáp nhập các dự án hoặc chia, tách một thành nhiều dự án;
 • Khi chuyển nhượng một phần/toàn bộ dự án;
 • Khi sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản trên đất thuộc dự án để góp vốn vào doanh nghiệp hoặc hợp tác kinh doanh.

Đối với các dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư (“CTCTĐT”), nhà đầu tư phải thực hiện điều chỉnh CTCTĐT khi dự án phát sinh những trường hợp sau:

 • Thay đổi diện tích đất sử dụng trên 10% hoặc trên 30 ha;
 • Thay đổi địa điểm đầu tư;
 • Thay đổi/ bổ sung mục tiêu;
 • Thay đổi vốn 20% dẫn đến thay đổi quy mô đầu tư;
 • Kèo dài so với tiến độ ban đầu 12 tháng;
 • Điều chỉnh thời hạn hoạt động;
 • Thay đổi công nghệ.

Ngoài ra, nhà đầu tư không được điều chỉnh tiến độ dự án quá 24 tháng so với tiến độ thực hiện dự án tại văn bản CTCTĐT lần đầu, trừ một số trường hợp đặc biệt như: (i) tình huống bất khả kháng; (ii) bị chậm giao đất hoặc thủ tục hành chính, yêu cầu cơ quan nhà nước; (iii) có thay đổi quy hoạch; (iv) thay đổi hoặc bổ sung mục tiêu tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư; (v) Tăng vốn từ 20% làm thay đổi quy mô dự án đầu tư.

Nếu dự án rơi vào một trong những trường hợp nêu trên, nhà đầu tư tiến hành thực hiện hồ sơ điều chỉnh dự án và gửi đến Cơ quan đăng ký đầu tư và các bộ, cơ quan khác có liên quan.

Các điều kiện gia hạn dự án đầu tư

Khi dự án đã gần đến hạn nhưng các nhà đầu tư vẫn đang trong quá trình đầu tư, hiệu quả mang lại khả quan và dự án có tiềm năng phát triển trong giai đoạn tiếp theo, nhà đầu tư sẽ chuẩn bị các điều kiện cần thiết và thực hiện kịp thời thủ tục đăng ký điều chỉnh Thời hạn hoạt động của dự án, tuy nhiên, phải đáp ứng các điều kiện sau đây.

 • Giao/ cho thuê đất phù hợp thep quy định pháp luật về đất đai;
 • Phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển của khu vực dự án;
 • Không sử dụng công nghệ lạc hậu có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên;
 • Không có điều kiện chuyển giao không bồi hoàn.

Nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện trên, dự án sẽ được cơ quan đăng ký đầu tư xem xét và ban hành quyết định gia hạn, cho phép dự án tiếp tục “mở cửa” hoạt động thêm 50 đến 70 năm nữa tuỳ vào từng địa bàn hoạt động của dự án.