Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản cần lưu ý các quy định mới về điều kiện kinh doanh vừa được ban hành trong Nghị định 02/2022/NĐ-CP (“Nghị định 02”) quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản như sau.

Bãi bỏ quy định về vốn pháp định

Trước đây, pháp luật về kinh doanh bất động sản quy định mức vốn pháp định của doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất động sản là 20 tỷ đồng. Tuy nhiên, kể từ ngày 01/01/2021, Luật Đầu tư 2020 đã chính thức loại bỏ quy định về mức vốn pháp định trong Luật Kinh doanh bất động sản 2014. Nghị định 02 cũng không còn ghi nhận mức vốn pháp định này, tạo sự thống nhất trong hệ thống các văn bản pháp luật về hoạt động kinh doanh bất động sản.

Bổ sung điều kiện về vốn chủ sở hữu

Nghị đinh 02 hướng dẫn chi tiết về vốn chủ sở hữu cần phải có đối với nhà đầu tư được lựa chọn làm chủ đầu tư dự án bất động sản. Theo đó, nhà đầu tư đó phải có vốn chủ sở hữu không thấp hơn 20% tổng vốn đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 ha, không thấp hơn 15% tổng vốn đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 ha trở lên. 

Việc xác định vốn chủ sở hữu căn cứ vào báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất hoặc báo cáo kiểm toán độc lập của doanh nghiệp (được thực hiện trong năm hoặc năm trước liền kề). Trường hợp là doanh nghiệp mới thành lập thì xác định vốn chủ sở hữu theo vốn điều lệ thực góp.

Bổ sung yêu cầu công khai thông tin

Nghị định 02 bổ sung quy định về công khai thông tin trong hoạt động kinh doanh bất động sản. Theo đó trên website của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, trụ sở Ban Quản lý dự án, và sàn giao dịch bất động sản phải có các thông tin về doanh nghiệp; bất động sản đưa vào kinh doanh; thông tin về thế chấp nhà, công trình xây dựng, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh; thông tin về số lượng, loại sản phẩm bất động sản được kinh doanh, đã bán, chuyển nhượng hoặc cho thuê mua, và đang tiếp tục kinh doanh.

Nghị định 02 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/3/2022.