Ngày 24/02/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 22/2020/NĐ-CP (“Nghị định 22”) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 về lệ phí môn bài. Nghị định 22 có một số điểm đáng lưu ý như sau:

1. Các trường hợp được miễn lệ phí môn bài

 • Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh đối với:
  • Tổ chức thành lập mới (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới);
  • Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh;
  • Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân được thành lập trong thời gian tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân đó được miễn lệ phí môn bài.
 • Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh, được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

2. Thời hạn nộp lệ phí môn bài

Nghị định 22 quy định thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm, trừ các trường hợp sau:

 • Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh (bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) nộp lệ phí môn bài sau khi kết thúc thời gian được miễn lệ phí môn bài như sau:
  • Trường hợp kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong 6 tháng đầu năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 7 của năm kết thúc thời gian miễn.
  • Trường hợp kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 6 tháng cuối năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 của năm liền kề năm kết thúc thời gian miễn.
 • Đối với hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân sản xuất, kinh doanh đã giải thể mà ra hoạt động sản xuất, kinh doanh trở lại thì nộp lệ phí môn bài như sau:
  • Trường hợp ra hoạt động trong 6 tháng đầu năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm ra hoạt động.
  • Trường hợp ra hoạt động trong thời gian 6 tháng cuối năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm liền kề năm ra hoạt động.

Nghị định 22 có hiệu lực kể từ ngày 25/02/2020.