Khi nào được điều chỉnh, gia hạn dự án đầu tư?

Mọi sửa đổi, cập nhật trong khung pháp lý về đầu tư luôn là mối quan tâm của doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm kịp thời nắm bắt thay đổi và tạo lợi thế trong hoạt động đầu tư, kinh doanh.