Thay đổi nào cần cập nhật trong “Hiến pháp” của công ty đại chúng?

Hiến pháp là luật cơ bản của quốc gia, còn Điều lệ là luật cơ bản của doanh nghiệp, có vai trò lớn trong xây dựng và duy trì cách tổ chức và hoạt động hiệu quả cho doanh nghiệp. Quy mô của công ty đại chúng càng khiến bản văn Điều lệ càng trở nên quan trọng.