Tăng cường thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư và bổ sung đối tượng thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Thuộc đối tượng sửa đổi của Luật số 03/2022/QH15 (“Luật số 03”), một số nội dung của Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 (“Luật Đầu tư 2020”) đã được Luật số 03 điều chỉnh, bổ sung phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế và với sự thay đổi của các quy định có liên quan.

Luật Đầu tư 2020 và sự ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh tại Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài

Kiểm soát thành công dịch bệnh Covid-19, trong bối cảnh cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung chưa có điểm dừng thì Việt Nam tiếp tục mở rộng cửa chào đón làn sóng đầu tư từ nước ngoài với tư cách một điểm đến đầu tư hấp dẫn của khu vực châu Á – Thái Bình Dương.