Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị – công ty đại chúng cần cập nhật ngay

Hội đồng quản trị là trái tim của công ty cổ phần nói chung và công ty đại chúng nói riêng, nắm vai trò quản lý và quyết định thường xuyên các vấn đề quan trọng với doanh nghiệp. Để “đầu tàu” này không trật bánh, công ty không thể không đặt ra các quy tắc quản trị chính Hội đồng quản trị.

Thay đổi nào cần cập nhật trong “Hiến pháp” của công ty đại chúng?

Hiến pháp là luật cơ bản của quốc gia, còn Điều lệ là luật cơ bản của doanh nghiệp, có vai trò lớn trong xây dựng và duy trì cách tổ chức và hoạt động hiệu quả cho doanh nghiệp. Quy mô của công ty đại chúng càng khiến bản văn Điều lệ càng trở nên quan trọng.