Làm rõ con đường PPP: sáng tỏ cơ hội cho nhà đầu tư

Ngưỡng cửa bước vào 2021 cũng mở ra chương mới cho hoạt động đầu tư theo phương thức đối tác công – tư (PPP) tại Việt Nam. Theo sau đạo luật đầu tiên về PPP, con đường và cơ hội của nhà đầu tư tiếp tục được Chính phủ làm rõ bởi Nghị định 28/2021/NĐ-CP (Nghị định 28) và Nghị định 35/2021/NĐ-CP (Nghị định 35) vừa có hiệu lực từ đầu tháng 4.