Thuộc đối tượng sửa đổi của Luật số 03/2022/QH15 (“Luật số 03”), một số nội dung của Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 (“Luật Đầu tư 2020”) đã được Luật số 03 điều chỉnh, bổ sung phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế và với sự thay đổi của các quy định có liên quan. Một số điều chỉnh của Luật Đầu tư 2020 mà doanh nghiệp cần lưu ý như sau:

Thêm dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp Tỉnh

Luật số 03 bổ sung thêm các dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp Tỉnh, bao gồm:

  • Dự án đầu tư có quy mô sử dụng đất dưới 300 ha và quy mô dân số dưới 50.000 người; và
  • Dự án đầu tư phù hợp với quy định của pháp luật về di sản văn hóa, không phân biệt quy mô diện tích đất, dân số thuộc phạm vi khu vực bảo vệ II của di tích được cấp có thẩm quyền công nhận là di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt, trừ di tích quốc gia đặc biệt thuộc Danh mục di sản thế giới; dự án đầu tư không phân biệt quy mô diện tích đất, dân số thuộc khu vực hạn chế phát triển hoặc nội đô lịch sử (được xác định trong đồ án quy hoạch đô thị) của đô thị loại đặc biệt.

Từ 01/03/2022, ngành, nghề kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Theo quy định cũ, Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện chưa quy định về hoạt động “kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng”. Trong khi đó, đây là lĩnh vực kinh doanh đặc biệt, nhạy cảm liên quan đến an ninh quốc gia. Điều này đặt ra tính cần thiết, cấp bách phải bổ sung ngành nghề này trong Luật Đầu tư nhằm tạo hành lang pháp lý để quản lý các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cung cấp các sản phẩm, dịch vụ bảo vệ an ninh mạng.

Theo đó, Luật só 03 đã bổ sung ngành, nghề kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng (không bao gồm kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng và kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự) là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Việc ban hành quy định mới này có ý nghĩa quan trọng, tạo hành lang pháp lý để ban hành Nghị định của Chính phủ về điều kiện kinh doanh sản phẩm dịch vụ an ninh mạng và phù hợp trong giai đoạn hiện nay về chiến lược bảo vệ An ninh quốc gia.