Ngày10/03/2020|

Bãi bỏ hàng loạt quy định xử phạt trong lĩnh vực xây dựng

Ngày 17/2/2020, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 21/2020/NĐ-CP (“Nghị định 21”) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 139/2017/NĐ-CP (“Nghị định 139”) ngày 27/11/2017, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Theo đó, Nghị định 21 đã bãi bỏ quy định xử phạt một số hành vi tại Nghị định 139:

  • Bỏ quy định xử phạt 30 – 40 triệu đồng với hành vi lựa chọn tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện tham gia hoạt động Lập dự án đầu tư xây dựng; Thẩm tra dự án đầu tư xây dựng;
  • Bãi bỏ quy định xử phạt 30 – 40 triệu đồng đối với nhà thầu nước ngoài không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử theo quy định khi tham gia các hoạt động xây dựng;
  • Bỏ quy định phạt tiền từ 20 – 30 triệu đồng đối với tổ chức hoạt động xây dựng có một trong các hành vi: không có hợp đồng lao động đối với những cá nhân đảm nhận những chức danh chủ chốt theo quy định; những chức danh chủ chốt không có chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực đặc thù của dự án theo quy định;
  • Bỏ quy định xử phạt từ 20 – 40 triệu đồng với tổ chức lập quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng hoặc quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng không đảm bảo điều kiện năng lực quy định;
  • Bãi bỏ quy định phạt tiền từ 40 – 50 triệu đồng đối với hành vi tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về hoạt động xây dựng không đủ điều kiện theo quy định;
  • Bỏ quy định xử phạt từ 2 – 5 triệu đồng khi sử dụng giảng viên không đủ tiêu chuẩn theo quy định đối với đơn vị đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản;
  • Bãi bỏ quy định phạt tiền từ 10 – 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Thực hiện đào tạo không đúng địa điểm đào tạo theo quy định; sử dụng giảng viên không đủ tiêu chuẩn tham gia đào tạo về quản lý vận hành nhà chung cư.

Đồng thời, bãi bỏ các biện pháp khắc phục hậu quả tương ứng với các quy định xử phạt vi phạm hành chính nêu trên.

Lưu ý:

  • Trường hợp những hành vi nêu trên xảy ra trước ngày 01/4/2020, mà đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính của người có thẩm quyền nhưng chưa thực hiện, thì tiếp tục thực hiện theo quy định;
  • Trường hợp các hành vi vi phạm nêu trên đã bị lập biên bản vi phạm hành chính hoặc được phát hiện sau ngày 01/4/2020, thì không xử phạt vi phạm hành chính.

Nghị định 21 có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2020.