Loading...
1603, 2020

Taxi công nghệ: những quy định mới

Ngày 17/01/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 10/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô (“Nghị định 10/2020”) thay thế Nghị định 86/2014/NĐ-CP.

1003, 2020

Bãi bỏ hàng loạt quy định xử phạt trong lĩnh vực xây dựng

Ngày 17/2/2020, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 21/2020/NĐ-CP (“Nghị định 21”) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 139/2017/NĐ-CP (“Nghị định 139”) ngày 27/11/2017, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng.

901, 2020

Sửa đổi Luật tố tụng hành chính 2015: được quyền khiếu kiện hành chính đối với sai phạm trong hoạt động kiểm toán nhà nước

Ngày 26/11/2019, Quốc hội đã thông qua Luật kiểm toán nhà nước sửa đổi 2019, theo đó đã bổ sung, sửa đổi hàng loạt quy định tại Luật Tố tụng hành chính năm 2015 (“Sửa đổi Luật TTHC”). Các quy định này sẽ có hiệu lực vào ngày 01/07/2020. Cụ thể, Sửa đổi Luật TTHC đã:

201, 2020

Quy định mới: Hướng dẫn đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất

Ngày 25/11/2019, Bộ Tư pháp vừa ban hành Thông tư 07/2019/TT-BTP hướng dẫn đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất (“Thông tư 07”). Các quy định mới này sẽ có hiệu lực ngày 10/01/2020, hướng dẫn các quy định tại Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ