Loading...
1810, 2018

Điều chỉnh Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ trong trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Nghị định số 09/2018/NĐ-CP

Kể từ ngày 15/01/2018, Nghị định số 09/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật thương mại và Luật quản lý ngoại thương (“Nghị định 09”) đã có hiệu lực thay thế Nghị định số 23/2007/NĐ-CP (“Nghị định 23”). Tuy nhiên, do chưa có Thông tư hướng dẫn