Ngày09/01/2020|

Sửa đổi Luật tố tụng hành chính 2015: được quyền khiếu kiện hành chính đối với sai phạm trong hoạt động kiểm toán nhà nước

Ngày 26/11/2019, Quốc hội đã thông qua Luật kiểm toán nhà nước sửa đổi 2019, theo đó đã bổ sung, sửa đổi hàng loạt quy định tại Luật Tố tụng hành chính năm 2015 (“Sửa đổi Luật TTHC”). Các quy định này sẽ có hiệu lực vào ngày 01/07/2020. Cụ thể, Sửa đổi Luật TTHC đã:

  1. Bổ sung đối tượng khởi kiện vụ án hành chính là “quyết định giải quyết khiếu nại trong hoạt động kiểm toán nhà nước”;
  2. Bổ sung trường hợp người tiến hành tố tụng vụ án hành chính phải từ chối tiến hành tố tụng hoặc bị thay đổi khi người đó “Đã tham gia vào việc lập báo cáo kiểm toán, ra quyết định giải quyết khiếu nại trong hoạt động kiểm toán nhà nước bị khởi kiện”;
  3. Bổ sung biện pháp khẩn cấp tạm thời “Tạm đình chỉ một phần hoặc toàn bộ kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước” trong tố tụng hành chính; Theo đó, quy định cụ thể việc áp dụng biện pháp “Tạm đình chỉ việc thi hành một phần hoặc toàn bộ kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước nếu trong quá trình giải quyết vụ án có căn cứ cho rằng việc thi hành một phần hoặc toàn bộ kết luận, kiến nghị kiểm toán đó sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng không thể khắc phục”;
  4. Mở rộng thẩm quyền của Hội đồng xét xử, và thẩm quyền xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Cụ thể, Sửa đổi Luật TTHC đã bổ sung các quyền:
    1. Chấp nhận một phần hoặc toàn bộ yêu cầu khởi kiện, tuyên hủy một phần hoặc toàn bộ quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định giải quyết khiếu nại trong hoạt động kiểm toán nhà nước giải quyết lại vụ việc theo quy định của Luật Cạnh tranh, Luật Kiểm toán nhà nước và quy định khác của pháp luật có liên quan”;
    2. Buộc cơ quan, tổ chức bồi thường thiệt hại, khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị xâm phạm do hành vi của Trưởng Đoàn kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán, thành viên Đoàn kiểm toán, đánh giá, xác nhận, kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước trái pháp luật gây ra;